fbpx

Chuẩn đầu ra – Máy lạnh & Điều hòa không khí

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       CHUẨN ĐẦU RA Ngành đào tạo: Kỹ thuật Máy lạnh & Điều hòa không khí Kiến thức: – Có kiến …

Kế hoạch giảng dạy – Máy lạnh & Điều hòa không khí

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY Tên ngành, nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí Mã ngành, nghề: 6520205 Trình …

Chương trình đào tạo – Máy lạnh & Điều hòa không khí

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-ĐHSPKTV, ngày        /       /2017  của Hiệu trưởng Trường Đại …

Kế hoạch giảng dạy – Điện tử Công nghiệp

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY Tên ngành, nghề: Điện tử công nghiệp Mã ngành, nghề: 6520225 Trình độ đào tạo: Cao đẳng Hình thức …

Chương trình đào tạo – Điện tử Công nghiệp

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-ĐHSPKTV, ngày        /       /2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư …

Chuẩn đầu ra – Điện tử Công nghiệp

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       CHUẨN ĐẦU RA Ngành đào tạo: Điện tử công nghiệp Kiến thức: – Có kiến thức cơ bản về chính …

Kế hoạch giảng dạy – Điện tử Viễn thông

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY Tên ngành, nghề: Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông Mã ngành, nghề: 6510312 …

Chương trình đào tạo – Điện tử Viễn thông

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-ĐHSPKTV, ngày        /       /2017  của Hiệu trưởng Trường Đại …

Chuẩn đầu ra – Điện tử Viễn thông

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       CHUẨN ĐẦU RA Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông Kiến thức: – Có kiến …