fbpx

Kế hoạch giảng dạy – Điện tử Công nghiệp

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

Tên ngành, nghề: Điện tử công nghiệp
Mã ngành, nghề: 6520225
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc Bổ túc THPT.
Thời gian đào tạo: 2,5 năm

 

TT Mã HP Tên học phần Loại tín chỉ Điều kiện

tiên quyết

Học kỳ
Bắt buộc Tự chọn
1 3TQ002DC Giáo dục thể chất 2*   Không I
2 3NN001DC Tiếng anh cơ bản 1 2   Không
3 3TN001DC Nhập môn tin học 2   Không
4 2ML004DC Pháp luật đại cương 2   Không
5 3DT101CD Giải tích mạch điện 2   Không
  Cộng HK I 10 0    
6 3NN002DC Tiếng anh cơ bản 2 2   3NN001DC  
7 3DT201CD Lắp mạch Điện tử cơ bản 2   Không
8 3DT202CD Lắp mạch Điện tử tương tự 2   3DT101CD
9 3DT203CD Lắp mạch Điện tử số 2   Không
10 3DT204CD Lắp mạch Cảm biến 2   Không
11 3TQ001DC Giáo dục Quốc phòng- An ninh 4*   Không
  Cộng HK II 14 0    
12 3ML001DC Chính trị 4   Không III
13 3DN220CD Sửa chữa thiết bị điện hạ áp 2   Không
14 3DT205CD Thiết kế và gia công mạch điện tử 4   3DT201CD
15 3DT206CD Lập trình vi điều khiển cơ bản 2   3DT203CD
16 3DT207CD Lập trình vi điều khiển ứng dụng.   2 3DT204CD
17 3DT208CD Thiết kế mạch quảng cáo dùng vi điều khiển.   2 3DT204CD
18 3DT209CD Lắp mạch Điện tử công suất 2   3DT201CD
  Cộng HK III 14 2    
19 3DN205CD Lập trình PLC cơ bản 2   3DN220CD IV
20 3DN221CD Lắp đặt mạch điện điều khiển động cơ điện và điện khí nén 2   3DN220CD
21 3DT210CD Bảo trì thiết bị điện tử dân dụng.   4 3DT205CD
22 3DT211CD Bảo trì Máy vi tính.   4 3DT205CD
23 3DT212CD Lắp đặt, bảo trì mô hình dây chuyền sản xuất tự động   4 3DT209CD
24 3DT236CD Bảo trì thiết bị lạnh công nghiệp   4 3DT209CD
  Cộng HK IV 4 8    
25 3DT213CD Thực tập sản xuất tại doanh nghiệp 10   3DN221CD V
26 3DT214CD Thực tập tốt nghiệp 14   3DN221CD
  Cộng HK V 24 0