fbpx

Kế hoạch giảng dạy – Máy lạnh & Điều hòa không khí

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

Tên ngành, nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí
Mã ngành, nghề: 6520205
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc THPT.
Thời gian đào tạo: 2,5 năm

 

TT Mã HP Tên học phần Loại tín chỉ Điều kiện

tiên quyết

Học kỳ
Bắt buộc Tự chọn
1 3TQ002DC Giáo dục thể chất 2 Không I
2 3NN001DC Tiếng anh cơ bản 1 2 Không
3 3TN001DC Nhập môn tin học 2 Không
4 2ML004DC Pháp luật đại cương 2 Không
5 3DT103CD Cơ sở kỹ thuật nhiệt 2 Không
Cộng HK I 10 0
1 3NN002DC Tiếng anh cơ bản 2 2 3NN001DC II
2 3DT104CD An toàn lao động và vật liệu điện lạnh 2 3DT103CD
3 3DT201CD Lắp mạch điện tử cơ bản 2 Không
4 3DN220CD Sửa chữa thiết bị điện hạ áp 2 Không
5 3DT224CD Lắp đặt hệ thống lạnh cơ bản 4 3DT103CD
6 3TQ001DC Giáo dục quốc phòng 4 Không
Cộng HK II 16 0
3ML001DC Chính trị 4 Không
1 3DT225CD Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí cục bộ 4 3DT224CD III
2 3DT226CD Lắp đặt hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp 4 3DT224CD
3 3DT227CD Lắp đặt hệ thống máy lạnh công nghiệp 2 3DT224CD
Cộng HK III 14 0
1 3DT228CD Bảo trì mạch điện tử trong hệ thống lạnh 4 3DT201CD IV
2 3DT229CD Lắp mạch trang bị điện trong hệ thống lạnh 2 3DN220CD
3 3DT231CD Lắp đặt hệ thống điều hòa VRV** 2 3DT226CD
4 3DT230CD Lắp đặt hệ thống điều hòa Water chiller** 2 3DT226CD
5 3DL207DC Bảo trì hệ thống điều hòa không khí trên xe ô tô** 2 3DT225CD
6 3DT232CD Bảo trì hệ thống bơm nhiệt** 2 3DT225CD
7 3DT233CD Gò và hàn 2 3DT232CD
Cộng HK IV 10 8
1 3DT234CD Thực tập sản xuất 10 3DT229CD V
2 3DT235CD Thực tập tốt nghiệp 14 3DT234CD
Cộng HK V 24 0