fbpx

Tuyển dụng giáo viên nghề Điện lạnh

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐẮK LẮK                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đắk Lắk, ngày     tháng      năm 2016

THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng giáo viên nghề Điện lạnh
Căn cứ Quyết định số 2086/QĐ-UBND ngày 04/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc giao chỉ tiêu biên chế năm 2013 cho Trường Cao đẳng nghề Đắk Lắk;
Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng viên chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động năm 2015;
Căn cứ vào yêu cầu về vị trí việc làm và nhằm bổ sung đủ số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức cho Nhà trường đảm bảo năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, đúng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp do Nhà nước qui định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị,
Trường Cao đẳng nghề Đắk Lắk có nhu cầu tuyển dụng 02 vị trí việc làm giáo viên giảng dạy nghề Điện lạnh.
Yêu cầu:
– Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Máy lạnh và điều hòa không khí;
–  Chứng chỉ sư phạm dạy nghề (hoặc đã đăng ký học);
– Chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ;
– Có sức khỏe tốt.
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ phòng Tổ chức – Hành chính, số điện thoại: 05003 92 8989; 0919400047 (Ông Lưu Anh Tuấn – Trưởng phòng TC-HC).

 

Nơi nhận:                                                    – Như kính gửi;
– Lưu
P.HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
ThS. Trần Đình Tân