fbpx

Kế hoạch giảng dạy – Điện tử Viễn thông

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

 

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

Tên ngành, nghề: Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông
Mã ngành, nghề: 6510312
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc Bổ túc THPT.
Thời gian đào tạo: 2,5 (năm)
TT Mã HP Tên học phần Loại tín chỉ Điều kiện

 tiên quyết

Học kỳ
Bắt buộc Tự chọn
1 3TQ002DC Giáo dục thể chất 2 I
2 2ML004DC Pháp luật đại cương 2 Không
3 3NN001DC Tiếng anh cơ bản 1 2 Không
4 3TN001DC Nhập môn tin học 2 Không
5 3DT101CD Giải tích mạch điện 2 Không
Cộng HK I 10  
6 3TQ001DC Giáo dục Quốc phòng- An ninh 4 Không II
7 3NN002DC Tiếng anh cơ bản 2 2 3NN001DC
8 3DT102CD Nguyên lý truyền thông 2 Không
9 3DT201CD Lắp mạch Điện tử cơ bản 2 Không
10 3DT202CD Lắp mạch Điện tử tương tự 2 3DT101CD
11 3DT203CD Lắp mạch Điện tử số 2 3DT201CD
12 3DT204CD Lắp mạch Cảm biến 2 3DT203CD
Cộng HK II 16  
13 3ML001DC Chính trị 4 Không III
14 3DT215CD Chế tạo mạch điện tử 2 3DT202CD
15 3TN205CD Thiết kế, xây dựng mạng LAN 2 3DT102CD
16 3DT206CD Lập trình vi điều khiển cơ bản 2 3DT215CD
17 3DT207CD Lập trình vi điều khiển ứng dụng 2 3DT206CD
18 3DN205CD Lập trình PLC cơ bản 2 3DT101CD
Cộng HK III 14  
19 3DN213CD Kết nối mạng truyền thông công nghiệp 2 IV
20 3DT216CD Lắp đặt thiết bị thu phát vô tuyến 2 3DT102CD
21 3DT217CD Vận hành hệ thống thông tin di động 2 3DT102CD
22 3DT218CD Vận hành mạng truyền dẫn 2 3DT102CD
23 3DT219CD Vận hành hệ thống thông tin quang 2 3DT102CD
24 3DT220CD Thiết kế, lắp đặt hệ thống IOT 2 3DT207CD
25 3DT221CD Sửa chữa thiết bị đầu cuối 4 3DT215CD
26 3DT222CD Thực tập sản xuất tại doanh nghiệp 4 3DT221CD
Cộng HK IV 12 4(4)
27 3DT222CD Thực tập sản xuất tại doanh nghiệp 6 3DT221CD V
28 3DT223CD Thực tập tốt nghiệp 14 3DT222CD
Cộng HK V 20  
Tổng cộng (không tính GDQP-AN và GDTC):       70