fbpx

Kế hoạch giảng dạy – CNKT Máy tính

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

Tên chương trình: Chương trình đào tạo kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Máy tính
Trình độ đào tạo: Đại học
Tên ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Máy tính
số: 7480108
Thời gian khóa học: 05 năm

 

TT Mã HP/MĐ Tên HP/MĐ Loại tín chỉ Điều kiện

tiên quyết

Học kỳ
Bắt buộc Tự chọn
1 3ML007DC Triết học Mác – Lê Nin 3   Không I
2 3TQ007DC Giáo dục thể chất 1 (Thể dục + điền kinh) 2   Không
3 3TN001DC Nhập môn tin học 2   Không
4 3DC004DC Toán cao cấp 1 2   Không
5 3DC006DC Vật lý đại cương (Điện, điện tử) 2   Không
6 3NN009DC Tiếng Anh cơ bản A1 3   Không
  Cộng HK I 14 0    
7 3ML003DC Kinh tế chính trị Mác – Lê Nin 2   3ML007DC II
8 3TQ008DC Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) 1   Không
9 3DC005DC Toán cao cấp 2 2   3DC004DC
10 2DC007DC Xác suất thống kê 2   3DC004DC
11 2ML004DC Pháp luật đại cương 2   3ML007DC
12 3DC015DC Vật lý chuyên ngành Điện 2   3DC006DC
13 3NN010DC Tiếng Anh cơ bản A2 3   3NN009DC
14 3DT101CD Giải tích mạch điện 2   Không
  Cộng HK II 16 0    
15 3ML005DC Chủ nghĩa xã hội khoa học 2   3ML003DC III
16 3TQ001DC Giáo dục QP-AN 1 (Đưởng lối Quốc phòng và An ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam) 3   Không
17 3TQ002DC Giáo dục QP-AN 2 (Công tác quốc phòng, an ninh) 2   3TQ001DC
18 3TQ203DC Giáo dục QP-AN 3 (Quân sự chung) 1   3TQ002DC  
19 3TQ204DC Giáo dục QP-AN 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật) 2   3TQ203DC
20 2ML005DC Kinh tế học đại cương 2   3ML007DC
21 3NN001DC Tiếng Anh cơ bản 1 2   Không
22 3DT103DH Điện tử tương tự 2   3DT103DH
  Cộng HK III 16 0    
23 3ML006DC Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2   3ML005DC IV
24 3NN002DC Tiếng Anh cơ bản 2 2   3NN001DC
25 3SP003DC Kỹ năng mềm 2   Không
26 3DT104DH Điện tử Số 2   Không
27 3DT130DH Cơ sở lý thuyết truyền tin 2   Không
28 3DT201CD Lắp mạch Điện tử cơ bản 2   Không
29 3DT202CD Lắp mạch Điện tử tương tự 2   3DT201CD
30 3DT203CD Lắp mạch Điện tử số 2   3DT201CD
  Cộng HK IV 16 0    
31 3ML002DC Tư tưởng Hồ Chí Minh 2   3ML006DC V
32 3NN007DC Tiếng Anh chuyên ngành Điện, điện tử 2   3NN002DC
33 3DT106DH Vi điều khiển 3   3TN001DC
34 3TN130DH Kiến trúc máy tính 2   3TN001DC
35 3DT107DH Thiết kế số bằng ngôn ngữ mô tả phần cứng HDL 2   3DT104DH
36 3DT230DH Kỹ thuật truyền tin 2   3DT130DH
37 3DT204CD Lắp mạch Cảm biến 2   3DT201CD
  Cộng HK V 15 0    
38 3DT109DH Lập trình C cho vi điều khiển 2   3DT106DH VI
39 3DT108DH Đồ án Vi điều khiển 1   3DT104DH
40 3DT110DH Ngôn ngữ lập trình   2 3DT106DH
41 2TN008DC Hệ điều hành   2 3TN001DC
42 3DT111DH Xử lý số tín hiệu 2   3DT130DH
43 3TN133DH Kỹ thuật ghép nối máy tính 2   3TN130DH
44 3TN134DH Cấu trúc dữ liệu 3   3TN130DH
45 3DT215CD Chế tạo mạch điện tử 2   3DT201CD
46 3DT206CD Lập trình vi điều khiển cơ bản 2   3DT106DH
  Cộng HK VI 14 2    
47 2TN010DC Mạng máy tính 2   3TN130DH  
48 3DT132DH Hệ thống nhúng 3   3DT106DH VII
49 3DT133DH Đồ án Hệ thống nhúng 1   3DT107DH
50 3DT112DH Kỹ thuật truyền số liệu và mạng   2 3DT130DH
51 3TN102DH Cơ sở dữ liệu   2 3TN001DC
52 3DN170DH Công nghệ RFID   2 3DT230DH
53 3TN137DH Xử lý ảnh số   2 3DT111DH
54 3DT210DH Lập trình ASIC 2   3DT107DH
55 3TN205CD Thiết kế, xây dựng mạng LAN 2   3DT130DH
56 3TN230DH Lập trình ứng dụng Web 2   3TN205CD
  Cộng HK VII 12 4    
57 3DN171DH Robot công nghiệp   2 3DT230DH VIII
58 3DN172DH Hệ thống truyền thông công nghiệp   2 3DT230DH
59 3TN138DH Phát triển ứng dụng IOT   2 2TN001DC
60 3TN139DH An ninh máy tính và mạng   2 2TN010DC
61 3DT231DH Lập trình DSP 2   3DT111DH
62 3DT220CD Thiết kế, lắp đặt hệ thống IOT 2   3DT130DH
63 3DT232DH Lập trình hệ thống nhúng 2   3DT206CD
64 3DT233DH Lập trình nhúng ứng dụng 2   3DT232DH
65 3DT240DH Lập trình ứng dụng điều khiển cho thiết bị di động 4   3DT206CD
  Cộng HK VIII 12 4    
66 3TN231DH Kỹ thuật mạng 2   2TN010DC IX
67 3DT234DH Sửa chữa máy tính 4   2TN010DC
68 3DT235DH Thực tập sản xuất tại doanh nghiệp 10   3DT234DH
  Cộng HK IX 16 0    
69 3DT236DH Thực tập tốt nghiệp 10   3DT235DH X
70 3DT237DH/

3DT238DH

Đồ án tốt nghiệp/Tiểu luận tốt nghiệp 10   3DT236DH
  Cộng HK X 20 0