fbpx

Kế hoạch giảng dạy – Điện tử Viễn thông

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY Tên ngành, nghề: Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông Mã ngành, nghề: 6510312 …

Chương trình đào tạo – Điện tử Viễn thông

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-ĐHSPKTV, ngày        /       /2017  của Hiệu trưởng Trường Đại …

Chuẩn đầu ra – Điện tử Viễn thông

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       CHUẨN ĐẦU RA Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông Kiến thức: – Có kiến …