SỨ MẠNG MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

1. Sứ mạng:
Sứ mạng của Khoa Điện tử Trường Đại học Sư Phạm kỹ thuật Vinh là đem lại cho xã hội và cộng đồng nguồn nhân lực với chất lượng tốt nhất từ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và dịch vụ, góp phần đắc lực vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước, giữ gìn an ninh quốc phòng và góp phần xây dựng trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh ngày càng phát triển .
2. Mục tiêu phát triển:
Xây dựng Khoa Điện tử trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh thành khoa đào tạo trình độ cao, đa ngành, đa lĩnh vực; một trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ của khu vực bắc miền trung, với một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới; một địa chỉ tin cậy, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư phát triển công nghệ, giới doanh nghiệp trong và ngoài nước.