CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA ĐIỆN TỬ

Khoa Điện tử được giao nhiệm vụ đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông trình độ Đại học và Cao đẳng; nghề Điện tử công nghiệp trình độ Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề

Chức năng, nhiệm vụ
Khoa Điện tử được giao nhiệm vụ đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông trình độ Đại học và Cao đẳng; nghề Điện tử công nghiệp trình độ Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề nhằm tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ quá trình phát triển kinh tế và công nghệ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Với tinh thần lấy người học làm trung tâm, đào tạo gắn liền với thực tiễn, Khoa Điện tử luôn tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, đầu tư xây dựng hệ thống phòng thí nghiệm, thực hành, giáo trình, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Nhiệm vụ chính của khoa là tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường gồm:

 • Giảng dạy lý thuyết và thực hành;
 • Thực tập kết hợp sản xuất;
 • Kiểm tra và thi hết môn học, thi tốt nghiệp;
 • Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên, sinh viên – học sinh thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.
 • Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.
 • Tổ chức thực hiện giáo dục, rèn luyện học sinh – sinh viên theo yêu cầu đào tạo toàn diện.
 • Quản lý toàn diện các mặt giảng dạy, học tập, công tác chuyên môn của khoa.
 • Quản lý và sử dụng tốt cơ sở vật chất, kỹ thuật thuộc phạm vi Khoa, Bộ môn phụ trách.
 • Dự trù vật tư và các trang thiết bị, máy móc phục vụ cho giảng dạy và học tập.
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ, nhân viên thuộc khoa.
 • Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về chất lượng giáo dục, đào tạo thuộc phạm vị của khoa quản lý.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng giao.