BAN CHỦ NHIỆM KHOA

  1. Thầy Lê Văn Biên – Phó Trưởng Khoa (Phụ trách khoa Điện tử)
  2. Thầy Nguyễn Minh Quân – Phó Trưởng Khoa