fbpx

Kế hoạch giảng dạy – CNKT Điện tử viễn thông

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY Tên chương trình: Chương trình đào tạo kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông …

Chương trình đào tạo – CNKT Điện tử viễn thông

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-ĐHSPKTV, ngày        /       /2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư …

Chuẩn đầu ra – CNKT Điện tử viễn thông

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   CHUẨN ĐẦU RA Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông Kiến thức: – Hiểu được những nguyên …