fbpx

Chuẩn đầu ra – Máy lạnh & Điều hòa không khí

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       CHUẨN ĐẦU RA Ngành đào tạo: Kỹ thuật Máy lạnh & Điều hòa không khí Kiến thức: – Có kiến …

Kế hoạch giảng dạy – Máy lạnh & Điều hòa không khí

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY Tên ngành, nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí Mã ngành, nghề: 6520205 Trình …

Chương trình đào tạo – Máy lạnh & Điều hòa không khí

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-ĐHSPKTV, ngày        /       /2017  của Hiệu trưởng Trường Đại …